Exchange Rate
2014-04-17
Yen (Japan) : BR 1.2613 l SR 1.3018   Dollar (Singapore) : BR 102.7600 l SR 106.1300   Dollar (Australia) : BR 120.1400 l SR 124.6700   Dollar (Canada) : BR 116.7200 l SR 120.6700   Franc (Switzerland) : BR 145.6800 l SR 151.0400   Euro (EU) : BR 177.7000 l SR 183.5100   Pound (UK) : BR 216.6700 l SR 222.8700   Dollar (USA) : BR 129.1400 l SR 132.0200  
Gabriel Garcia Marquez, the Nobel-winning Colombian author who used magical realism to tell epic stories of love, family and dictatorship in Latin America, died Thursday at the age of 87. l Expats in Saudi Arabia face fines, jail and deportation for visa violations as the police crackdown on illegal workers.Saudi Arabia has around 9 million expat workers including many Sri Lankans – down a million from last year after the government offered an amnesty to those living and working in the country illegally. l Following revelations that the United States created a Twitter-like messaging program in Cuba intended to undermine the country's government, the Senate has ordered a review of the entire operation. l Mahela Jayawardena has officially tendered his resignation to the CEO of Sri Lanka Cricket (SLC), announcing his retirement from playing International Twenty20 cricket, SLC said. l The T20 World Champions will arrive tomorrow(08) at 4pm and will be taken in an open bus via the old Negombo road to Sri Lanka Cricket Headquarters in Colombo, SLC said today. l
ix.laldr;a 20)20ka iuq.ekSf ,smsh ndrfohs
Apr 18, 2014 05:02 pm
sport-news
< mkajdr 20)20 f,dal l=i,dkh i|yd Yla;su;a lKavdhula 
Read More...
Comments 0
Views 22
;o iq<x ;srmamfka l<Uhs
Apr 18, 2014 04:00 pm
sinhala-news
wkqrdOmqrh" ;srmamfka m%foaYh yryd yud.sh ;o iq<x 
Read More...
Comments 0
Views 16
l=Kq lEu lejQ nKavdrfj, fj<ka 30la Widhg
Apr 18, 2014 03:58 pm
sinhala-news
W;aij iufha ksia mfNdackhg kqiqiq wdydr o%jH wf,l< 
Read More...
Comments 0
Views 10
w;ag%elagrh fmr<S 9 fofkl= ure ;=re<g
Apr 18, 2014 03:57 pm
sinhala-news
wr,.x,"w;aTh m%foaYfha bfI we<g w;ag%elagrhla 
Read More...
Comments 0
Views 22
;%Suf,a kdl yuqod f*kavrhla fmr<S 2la ureg
Apr 18, 2014 03:56 pm
sinhala-news
kdl yuqod f*kav r:hla ;%Sl=Kdu,h" fmdvjlgq" 
Read More...
Comments 0
Views 11
rc uefrka mekak 4 fokd wdfhu;a rc uerg`
Apr 18, 2014 03:55 pm
sinhala-news
fldgqj ckm;s uef we;s oe lrka ish b.s,.sh ne lshQ 
Read More...
Comments 0
Views 28
fld<U jl=.vq cdjdru f*ianqla ) ‍Bfu,a .sKqj,g nerfjhs
Apr 18, 2014 12:52 pm
Kidney racketeers used Facebook
fld<U uq,slj l%shd;aul njg iel flfrk jl=.vq cdjdru f*ianqla we;= iudc fj wv fhdod.kska islr we;s njg wkdjrKh we;ehs
Read More...
Comments 0
Views 123
 nUr m%ydrfhka 30 g mSvd ) 15 la frdayf,a
Apr 18, 2014 12:47 pm
bee attack
yegka"laTh m%foaYfha f;a o fk<ka is ldka;djka msilg nUr m%ydrhla t,a,fuka 30 g je msila mSvdjg m;aj ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 5
fkdfn,a idys;HOrhd f,dfjka iuq.kS
Apr 18, 2014 12:43 pm
nobel
fkdfn,a ;Hd. ,dNS m%lg fldf,dhdkq f,aLl f.ah,a .dishd udflaia hf.dia ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 6
,dxlsl jrhskag bkah kdl yuqodf w;ys;`
Apr 18, 2014 12:35 pm
india navy is give to hand sri lankan fishermans
wk;=rg m;a jr hd;%djl is ,dxlsl jrhska fofofkl= bkah kdl yuqodj iska frdf.k ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 6
mh ,siaid uqyqog je <uhd ureg
Apr 18, 2014 12:29 pm
down to sea and death child
.kaor" uyfyak je,a, uqyq ;Srfha <ufhl= fha .s<Sfuka hf.dia ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 22
kduud;%sl ;k;=rla ug fudlgo@
Apr 18, 2014 09:22 am
what iam this job?
cd;sl c, imdok yd c,dmjyk uKav,fha kj iNdm;sjrhd f,i wd'v,s'wd fmauis uy;d jev ndrf.k ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 21
fnfy; ;sfhk ;ek yhgu rl:kfhka n,d.kak l%uhla
Apr 18, 2014 09:17 am
tablet searching system in phone
h T!IOhla myiqfjka ,nd.; yels T!IO wf,ie,la ms<sn| f;dr;=re cx.u rl:kh Tiafia laIKslj ,nd.ekSf myiqlula fi!LH wud;HxYh i
Read More...
Comments 0
Views 17
;,d;=Th wNsryia >d;khla
Apr 18, 2014 09:12 am
Thalathuoya death
;,d;=Th" ;,auql" lmq,sheoao m%foaYfha ksjila msgqmi lemq ;=jd, iys;j hf.dia is mqoa.,fhl= ms<sn| fmd,sish uYk wdrN lr ;
Read More...
Comments 0
Views 13
wl=Klska weye<shf.dv 2la ureg
Apr 18, 2014 09:07 am
2 people death in thunder
weye<shf.dv" Wvudh m%foaYfha wl=Kq ier jefuka mqoa.,hska fofofkl= hf.dia ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 6
uka;%S fiakl ouhka; wem u; ksoyia
Apr 17, 2014 05:06 pm
sinhala-news
fudrgquq,a, m%foaYfha isjq myrula inkaOfhka 
Read More...
Comments 0
Views 20
f,dhla fmr<S yuqodf 18g ;=jd,hs
Apr 17, 2014 05:05 pm
sinhala-news
ls,sfkdfha isg jkshdj n,d Odjkh jQ hqo yuqod finka /.;a 
Read More...
Comments 0
Views 25
id,shmqr wNsryia urKhla
Apr 17, 2014 03:20 pm
sinhala-news
wkqrdOmqr" id,shmqr" h yria ud.hg wdikak 
Read More...
Comments 0
Views 33
nkaOkd.dr frdayf,ka /|hka 2la m<dhhs
Apr 17, 2014 03:19 pm
sinhala-news
je,slv nkaOkd.dr frdayf,a is ukao udkisl /|hka fofofkl= 
Read More...
Comments 0
Views 19
iQ hrka 1315la udgq
Apr 17, 2014 03:15 pm
sinhala-news
u;a hrka w;awvx.=jg .ekSu i|yd fmd,Sish wdrN l< 
Read More...
Comments 0
Views 20
Y%S ,dxlslhskag;a fi!fha fiajh iSudjk ,l=Kq
Apr 17, 2014 03:13 pm
sinhala-news
kS;s frda f,i fi! wrdfha /lshdj, ksr; isk msia isr.; lsug 
Read More...
Comments 0
Views 138
ckm;s uer yer .sh ;sfofkla h<s we;a
Apr 17, 2014 12:56 pm
sinhala-news
fldgqj ckm;s uef we;s oe lrka ish b.s,.sh ne lshQ 
Read More...
Comments 0
Views 71
Y%S ,xldf hqo wmrdO ) bkah fYa%IaGdlrKfhka bj;g
Apr 17, 2014 12:55 pm
sinhala-news
Y%S ,xldf isjQ nj lshk hqo wmrdO inkaOfhka 
Read More...
Comments 0
Views 74
n,h fmkajQ uka;%S we;= lKavdhu wo Widhg
Apr 17, 2014 12:55 pm
sinhala-news
ldka;djka isfofkl=g yd msfhl=g myrf isoahla inkaOfhka
Read More...
Comments 0
Views 30
wfuldj lshk tajd tl /hska lrkak nE
Apr 17, 2014 12:53 pm
sinhala-news
m%;sixOdkh tl /hska l< fkdyels fohla hehs yuqod udOH 
Read More...
Comments 0
Views 30
fmdf<dkakref ydrdm;s yskulg m%ydrhla
Apr 17, 2014 12:52 pm
sinhala-news
fmdf<dkakrej" Uq,d.," fjfyr., uyfika uyd ydrfha 
Read More...
Comments 0
Views 31
kafkafha .egqula ) 6 la frdayf,a
Apr 17, 2014 08:47 am
sinhala-news
kafkah" mdishdjej m%foaYfha fomsila w;r we;s jq 
Read More...
Comments 0
Views 26
wia.s uykdys rchg wk;=re wjhs
Apr 17, 2014 08:47 am
sinhala-news
rch iska ykajd we;s ih bv ,shdmx lsf mk; jyd 
Read More...
Comments 0
Views 84
wka;cd, <ud wmfhdackj, jeula
Apr 17, 2014 08:45 am
sinhala-news
wka;cd,h Nd;fhka isjk <ud wmfhdackj, jOkhla 
Read More...
Comments 0
Views 46
t,a'''B ;%ia;cd,h ;jrg;a l%shd;aul fjkjd
Apr 17, 2014 08:43 am
sinhala-news
cd;Hka;r kHdh m;%hlg wkqj t,a'''B ;%ia;cd,h Y%S 
Read More...
Comments 0
Views 63
fydr kakq 2la udgq
Apr 16, 2014 09:53 am
sinhala-news
wd.uk .uk kS;s W,a,x>Kh lrka furg / is k cd;slhska fofofkl= we,smsh m%foaYfha w;awvx.=jg f.k ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 34
mq;d iska ish uj >d;kh lrhs
Apr 16, 2014 09:52 am
sinhala-news
f;nqjk" fmd,algqj" fj,a,l m%foaYfha mqf;l= iska uq.=rlska myr ish uj >d;kh lr ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 145
සරසවි වරම්දෙන්න එන සතියේ අයදුම්පත්
Apr 16, 2014 09:51 am
sinhala-news
kj wOHhk jdrh i|yd Yaj oHd,j,g isiqka we;=<;a lr .ekSf wh m;a ksl=;a lsu t<fUk i;sh ;=< islrk nj Yaj oHd, m%;s
Read More...
Comments 0
Views 15
nkaOkd.drhg ;dmafmka mekak mdi,fha fyfrdhska
Apr 16, 2014 09:50 am
sinhala-news
je,slv ldka;d nkaOkd.drhg ,enqKq mdi,hl ;s fyfrdhska u;a l=vq mel 08la fidhdf.k ;sf'
Read More...
Comments 0
Views 34
Register for Tharunaya email updates


tharunaya - Breaking News from Sri Lanka. The premium Sri Lankan News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.
W;a:dkho jkho Tnuh'''` ckm;s uefrka 4la mks;s'''` jefgkakuhs fokafka''` wmam ke;s jqK;a''`
Sri lanlka Newspapers Catoons paper Cartoon, Sinhala Cartoon, news paper Cartoon Sri lanka Cartoon of the Day.
wo ßÛskafgdaka .S; uxfld,a,h ykaod uu wÆ;a iskaÿ lSfuka álla wE;a jqKd ) kdu,a Wvq.u
Apr 18, 2014 09.38am

oYlfha § ;dreKHhg l;d l< kdu,a Wvq.u wog;a ckm%sh pß;hla' ksyඬ .ukl meñKs Tyqf.a ñysß lgyඬg

rg jgd;a f,dj jgd;a ‘wfma foa’ wms /f.k hkjd
Apr 17, 2014 09.20am

fï iS;, nlaufya kejqï iq<Û yudf.k tkafka lejqï lsßn;a leú,s fmú,s iqj|la wrf.k' ta iqj¢ka wo oi;u

wdfha wdorjka;shla fjoaÈ ys;g f,dl= nhla oekqKd
Apr 17, 2014 09.16am

WfmalaId iaj¾Kud,s b;d flá ld,hla ;=< Ôjk w;aoelSï" .egÆ /ilgu uqyqK ÿka rx.k Ys,amskshl"

kegQ khd kgjkakdgu oIag lr,d
Apr 18, 2014 05.14pm

mq;a;,u nia kej;=ïmf,a§ khs kgjkafkl=f.a fmÜáfhka mek khs fofofkla nv.d hoa§ khs fofokd w,a,d .ekSug W;aiy l, k

w;a g%elagrh we,g fmr,s 9la ureg
Apr 18, 2014 05.11pm

fmdf<dkakrej wr,.kaú, m%foaYfha§ w;a gelagrhla we,lg fmr,s mqo.,hska 9 fofkl= ðú;laIhg m;aù ;j;a mqo.,hska 9 fofkl=

ó.uqfõ fldaáhl rka fld,a,hla‌
Apr 18, 2014 09.08am

ó.uqj k.r uOHfha msysá ia‌j¾KdNrK fjf<| i,lg Bfha ^17 od& rd;%s 7'30 g muK lvdjeÿKq yh fokl=f.ka hq;a

ix.laldr;a 20)20ka iuq.ekSf ,smsh ndrfohs
Apr 18, 2014 04:41 pm
cricket

< mkajdr 20)20 f,dal l=i,dkh i|yd Yla;su;a lKavdhula 

lKsIaG oe,a mka ix;hla msysgqjhs
Apr 18, 2014 04:02 pm
sport-news

cd;sl lKsIaG oe,a mka mqyqKq ix;hla msysgqug 

ufya, iuq.ekSf ,smsh ndrfohsufya, iuq.ekSf ,smsh ndrfohs
Apr 10, 2014 11:46 am
cricket

mkajdr 20)20 ;rj,ska iuq.ekSf ,smsh Y%S ,xld l%sl 

Tlaf;dan isg Y%S ,xlka weKsh ;reK f
Apr 18, 2014 04:40 pm
sinhala-news

Y%S ,xlka .=jka iud.f u.Ska megf wkqmd;h fjk;a ,dN 

fukak` wf;kau l,t<s nysk iqms Land Rover ma r:h
Apr 17, 2014 01:10 pm
Land Rover

iqm%lg Land Rover iud.u iska ish kj;u iqms ma r:h fj<|

ud,jhska fldgia l=Kd NDB fvd, u,a,la f.fka
Apr 10, 2014 03:51 pm
business-news

cd;sl ixjOk nexl=j i;=j ud,jhsfka uqo,a iud.ul ;snQ ishhg 35

.sKq kef lms;dkag fodia uqrhla ) 270la ;du;a w;=reoka
Apr 18, 2014 04:03 pm
sinhala-news

wk;=rg ,la jq ol=Kq fldhdf fk!ldf is u.Ska frd.ekSug

wk;=rg m;a fk!ldf is mqoa.,hska fiu mq,a lrhs
Apr 17, 2014 01:06 pm
sinhala-news

wk;=rg ,lajq ol=Kq fldhdkq fk!ldf is mqoa.,hska fif 

w;=reoka hdkh .ek fydhkjdg u,hdishdkq w.ue;sg meiiq
Apr 03, 2014 05:05 pm
sinhala-news

w;=reoka jq .=jka hdkh fidhd islrk fufyhq lghq;= oel n,d 

ckm;s ueÿf¾ .srjd fldgfyafkka fidhd .kS
Apr 18, 2014 05.12pm

fld<U ckdêm;s ukaÈrfha iqr;,hg we;slrñka isáh§ miq.shod b.s, f.dia isá ueflda

rg riaidjg hk msßñ 21'4]lska jeä fj,d
Apr 18, 2014 05.09pm

úfoaY /lshd i|yd msg;aj hk mqreIhkaf.a ixLHdj miq.sh jif¾ 21'4]lska by< f.dia we;s w;r Bg m%;súreoaO f,i ldka;djka /lshd i

.d,af,a ßÉukaâ isiqjl=f.ka lrexld f,,s.yk ueIsula‌
Apr 18, 2014 09.32am

.d,af,a wd;a;ïud wudrefjka lrexld f,,s .ykj oela‌ld' b;ska ug ys;=kd fïlg f,ais l%uhla‌ fydhd .;af;d;a ,

Live @8

18-04-2014

Rupawahini News

18-04-2014

News1st (10)

18-04-2014

Derana News

18-04-2014

ITN News(9.30)

18-04-2014

Hiru TV News (9.30)

18-04-2014

foaYmd,k mqj;a

Final Cut

18-04-2014

Wimasuma

18-04-2014

Rathu Era

01-04-2014

360

28-10-2013

Wada pitiya

01-04-2014

Ones Stop For Sri Lankan News Papers, Sinhala News, Colobo News. Lanka Cyber News, News, Sri Lanka News, Gossip The latest and hot news from Sri lanka , Sri lanka sinhala, sinhalese,news,news paper,divaina,island,lakbima,lankadeepa,times, divesa,ravaya,lankadeepa,sri lanka,sports,esana,online,news paper, epaper,images, sri lanka news,lanka news,sri lanka cricker,sri lanka breakinng news,sri lanka news,lanka news,sri lanka cricket,sri lanka breaking news, sri lanka 24 hours online breaking news,politics,video,finace, business,sports,entertainment travel.