වීදි කොනේ සුපිරිම මායාවක් ....
මේ සෝපා එක නම් පට්ටා ..........
ඇග පුරාම දුවන නර්තනයක්...
මෙන්න ගන්නව නම් වාහන! ආයේ බෝම්බ ගැහුවත් කුඩු වෙන්නෙනම් නෑ!
කාර් එකක් හප්පලා පොලිසියෙන් පන්නන නිසා දුවන පුදුම මිනිහෙක් මෙන්න..!!
මෙන්න රොටියකින් හිතාගන්න බැරි ටිකක් දාන පට්ටම වැඩ්ඩෙක්..!!
බෝතලේකට දාලා හිරකරපු බූවල්ලෙක් හිතාගන්න බැරි විදියකට ඒකෙන් ගැලවෙන හැටි..!!
පට්ට සීන් එක
ටෙනිසන්ගේ අලුත්ම එක-Srilankan Funny Jokes
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved