අලුත්ම වර්ගයේ භාර්යාවෝ
මිනිසෙක්ද? නැතින්ම්... හොදින් බලන්න
කොහොමද වාදනය..
ඉදුනු කොන්ඩය කලු කරනවා දැකලා තියනවාද
නාන හැටි මම පෙන්වමි බන්දු සමරසිංහ
ගුරුතුමියගේ ආදරය සෙනෙහස කරුණාව... අවසානය දක්කවාම බලන්න
කොහොමද අන්නාසි කැපිල්ල..
මෝඩ සෙල්ලමක අවසානය
මොහොතකට කලින් ගත්ත Photos
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved