රන්ජන්ගෙ පදේට නටන හරින්
කාන්තා පොලිස් උනාට කොහොමද? වැඩ
MIT Robotic Cheetah
කොහොමද? මෙයාගෙ සමාජ සේවය
ලෝක බලවතාගෙන් උනත් ඡන්දේ දාන්නනම් හැදුනුම්පත ඉල්ලුව කාන්තාව..!!
පනිනවානම් මෙන්න පැනිලි ...............!
මෙන්න සුපිරි හෑන්ඩ් Fight ටිකක්
කාන්තාවන්ට වෙන අතවර වලින් ඛේරෙන්න ක්‍රම කිහිපයක්
පිස්සු හැදෙන ඩුබායි රටේ පිස්සු හැදෙන රිය අනතුරක්...!!
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved