මෙන්න බලන්න පට්ට වළලු නැටුමක්
වයස 73 යි ! කොහොමද SIX PACK
කකුල් 8ක් තියෙන දරුවෙක්
කිඹුලව ගිලින පිඹුරා
මෙන්න නියම පච්ච සිරෙක්
අපූරු ජෝඩුව
ලොවෙත් නැති සුපිරි වැඩක්
ඔයාලත් වාහනවල යනවනම් මේක අනිවාර්යයෙන් බලන්න
අවු. 61 කාන්තාව අවු. 8 පිරිමි ළමයෙක්ව විවාහ කරගෙන
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved