ඩ්‍රැකෙයුලා කෙල්ලෙක් හම්බවෙලා තියෙනවද?
බස් එක ගංවතුරට ගහගෙන යන හැටි
අරුම පුදුම හිල
ඇදේ ඉදන් කෙල්ල කරන වැඩේ නියමයි නේද?
"නාන හැටි මම පෙන්වමි." -බන්දු සමරසිංහ
Sam | The Short Animated Movie
The Ultimate Scare Prank Compilation
Zombie Attack Pranks Compilation
Funniest Banned Comercials 2013
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved