"වල්" අලි මසාජ් එක !!
කෙල්ලන්ට මේ වගේ වැඩත් පුලුවන්
කෙල්ලන්ට පහර දෙන මුන් කොල්ලොද ?
Amazing unloading excavator
කොයි කෙනාද? ලස්සනටම නටන්නෙ
රැජිණගේ ආරක්ෂකයෝ එකක් සෙල්ලම් එපා
කන්දක් කඩා වැටෙන සජීවී දර්ශණයක්
කොහොමද? කපන කැපිල්ල
Girls defy death at Victoria Falls! Devil's Pool, Livingstone Island, Zambia
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved