Ads here
0772 286 286
237 x 75

Gabriel Garcia Marquez, the Nobel-winning Colombian author who used magical realism to tell epic stories of love, family and dictatorship in Latin America, died Thursday at the age of 87.

Ads here
472 x 60

Ads here
157 x 55

Ads here
190 x 65

  paid advertisements

Ads here
299 x 60

ඔහු $ඇය ඔබ වෙනුවෙන් ලියයි
කැලුම් විජේවර්ධන
සිරිමල් රෝසා - සතිපතා පළ වේ
අමිල චතුරංග
ගාමිණි විජිත් සමරකෝන්
දේවක සදරුවන් පුෂ්ප කුමාර
ව්‍යාපාරික අත්වැල
ජිනදාස වීරකෝන්
සනත් ගමගේ ඔබ වෙනුවෙන් ලියයි
ලක්මිණි වෙදමුල්ල ලියයි
කාන්චන පතිරත්න ලියයි
විමුක්ති සෙව්වන්දි ලියයි
බුද්ධික කසුන
amila
අමිල රුවන් නන්දසේන
sandaru
සදරු කරුණාතිලක
Paid advertisemets
  paid advertisements

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

  sinhala news
සංගක්කාරත් 20-20න් සමුගැනීමේ ලිපිය බාරදෙයි
Apr 18, 2014 05:03 pm
මීළඟ පන්දුවාර 20-20 ලෝක කුසලානය සඳහා ශක්තිමත් 
තද සුළං තිරප්පනේ කළඹයි
Apr 18, 2014 04:00 pm
අනුරාධපුරය, තිරප්පනේ ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය තද සුළං 
කුණු කෑම කැවූ බණ්ඩාරවෙල වෙළඳුන් 30ක් උසාවියට
Apr 18, 2014 03:58 pm
උත්සව සමයේ මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ද්‍රව්‍ය
අත්ට්‍රැක්ටරය පෙරළී 9 දෙනෙකු මරු තුරුළට
Apr 18, 2014 03:57 pm
අරලගංවිල,අලුත්ඔය ප්‍රදේශයේ ඉෂෙඩ් ඩී ඇළට 
ත්‍රීමලේදී නාවික හමුදා ඩිෆෙන්ඩරයක් පෙරළී 2ක් මරුට
Apr 18, 2014 03:56 pm
නාවික හමුදා ඩිෆේන්ඩර් රථයක් ත්‍රීකුණාමලය, 
  paid advertisements

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

Ads here
0772 286 286
227 x 170

Ads here
454 x 60


Ads here
0772 286 286
225 x 170

Ads here
0772 286 286
454 x 110

Ads here
454 x 60


Ads here
0773 548 548
225 x 170

Ads here
454 x 60

  paid advertisements
  english news
Sanga officially retires from T20I - SLC
Apr 18, 2014 05:04 pm
Kumar Sangakkara has officially tendered his resignation from 
 It was a toy pistol - Hambantota Mayor claims
Apr 18, 2014 04:17 pm
I was carrying a toy pistol and rushed to the scene to 
Nine dead after tractor falls into canal
Apr 18, 2014 04:16 pm
Nine people have died after a tractor that was transporting 
  cric news
Indian Premier League: How AB de Villiers inspired JP Duminy to finish on a high
Apr 18, 2014 05:34 pm
Delhi Daredevils' JP Duminy hit an unbeaten fifty in a losing cause against Roya
Indian Premier League: Meet Yuvraj Singh, RCB's 'sensational match-winner'
Apr 18, 2014 05:31 pm
Yuvraj Singh knocked the winds out of Delhi Daredevils with his lightening 52*
  paid advertisements

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 110

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Recently Updated Videos
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
17-04-2014
17-04-2014

ckm;s ueÿf¾ .srjd fldgfyafkka fidhd .kS
Apr 18, 2014 05.12pm
fld<U ckdêm;s ukaÈrfha iqr;,hg we;slrñka isáh§ miq.shod b.s, f.dia isá ueflda
Apr 18, 2014 05.09pm
úfoaY /lshd i|yd msg;aj hk mqreIhkaf.a ixLHdj miq.sh jif¾ 21'4]lska by< f.dia we;s w;r Bg m%;súreoaO f,i ldka;djka /lshd i
Apr 18, 2014 09.32am
.d,af,a wd;a;ïud wudrefjka lrexld f,,s .ykj oela‌ld' b;ska ug ys;=kd fïlg f,ais l%uhla‌ fydhd .;af;d;a ,
Apr 18, 2014 09.27am
fld<U k.rfha NQo¾Ykh úYd, mßj¾;khlg Ndck lrñka bÈßfha isÿjk ixj¾Ok lghq;=j,g
Apr 18, 2014 09.19am
Y%S ,xldfõ jd¾Isl tal mqoa., iy,a mßfNdackh miq .sh jir jkúg lsf,da .%Eï 116 la‌ ola‌jd by<
Apr 18, 2014 08.51am
wo ^18 od& uy isl=rdod Èkhhs' f,dj mqrd fjfik ,la‍I ixLHd; l%sia‌;= Nla‌;slfhda l%sia‌;=ia‌ jykafia l=reisfha
Apr 18, 2014 08.50am
wjqreÿ iufha îu;ska u.S nia‌ r: meojQ ßhEÿrka 15 fokl= w;awvx.=jg f.k we;s nj;a Tjqkaf.a ßhEÿre n
Apr 18, 2014 09.41am
cd we, me;af;a fmï l;djlg wjqreÿ y;laÆ
Apr 18, 2014 09.38am
oYlfha § ;dreKHhg l;d l< kdu,a Wvq.u wog;a ckm%sh pß;hla' ksyඬ .ukl meñKs Tyqf.a ñysß lgyඬg
Apr 17, 2014 09.20am
fï iS;, nlaufya kejqï iq<Û yudf.k tkafka lejqï lsßn;a leú,s fmú,s iqj|la wrf.k' ta iqj¢ka wo oi;u
Apr 17, 2014 09.16am
WfmalaId iaj¾Kud,s b;d flá ld,hla ;=< Ôjk w;aoelSï" .egÆ /ilgu uqyqK ÿka rx.k Ys,amskshl"
Apr 17, 2014 09.06am
wm uyd iskudfõ§ wdpd¾h f,iag¾ f–ïia mSßia iQÍkaf.a wkQ mia jeks ckau Èkh od tkï miq.sh fikiqrdodfõ fy
Apr 17, 2014 09.00am
úYdro .=Kodi lmqf.a .ek u;lh wjÈ lrk ìßh fma%ud lmqf.a
Apr 11, 2014 09.02am
;=Idr f;kakfldakaf.a ‘jß. fmdÊc’ iskudmgh iuÛska ;j;a wÆ;a l;d kdhsldjla fy< iskudjg msúishdh' weh k§YdkS f*dkafiald
Skype Me™!

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here

0772 286 286
328 x 70

Apr 18, 2014 05.14pm
mq;a;,u nia kej;=ïmf,a§ khs kgjkafkl=f.a fmÜáfhka mek khs fofofkla nv.d hoa§ khs fofokd w,a,d .ekSug W;aiy l, k
-------------------------------------------------------------------------------
Apr 18, 2014 05.11pm
fmdf<dkakrej wr,.kaú, m%foaYfha§ w;a gelagrhla we,lg fmr,s mqo.,hska 9 fofkl= ðú;laIhg m;aù ;j;a mqo.,hska 9 fofkl=
Apr 18, 2014 09.08am
ó.uqj k.r uOHfha msysá ia‌j¾KdNrK fjf<| i,lg Bfha ^17 od& rd;%s 7'30 g muK lvdjeÿKq yh fokl=f.ka hq;a
Apr 18, 2014 09.06am
m%;sldr i|yd je,slv nkaOkd.dr frdayf,a r|jd isá m%n, u;al=vq cdjdrïlrejl= yd uydêlrK kvqjl pQÈ;hl= Bfha ^17 j
Apr 18, 2014 09:51 am
,nk uig fh ;sfnk Y%S ,xld lKa‌vdhf tx.,ka; ixpdrhg fmr tys mdil fuka
-------------------------------------------------------------------------------
Apr 18, 2014 09:49 am
,is;a ud,sx.f.a YsIag mka heu wmf;a hjka whs'mS't,a';r.dj,sfha m<uq ;r.
Apr 18, 2014 09:47 am

ixpdrl Tiag%ේ,shdkq ms, yd Y%S ,xldj w;r meje;s oDYHdnd;hkaf.a wka;

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here
0772 286 286
328 x 70

0772 286 286
328 x 70

Ads here

0772 286 286
328 x 70